nevezés

Nevezési feltételek

Nevezhető bármely olyan kommunikációs kampány vagy megoldás, amely 2016. június 1. és a nevezési határidő lejárta előtt futott részben vagy teljes egészében Magyarországon.

A pályázó garantálja, hogy a megadott információk tényleges és valós adatokat tartalmaznak.

A Kreatív B2B Award 2017 díjainak kihirdetése a megadott adatok (pályázó, társpályázó, megbízó) alapján történnek.


Nevezési díj

24 900 Ft + áfa / nevezés (bruttó 31 623 forint)

19 900 Ft + áfa / nevezés: ugyanazon kampány két főkategóriában való nevezése esetén (két díj esélye két különböző főkategóriában) (bruttó 25 273 forint)

A nevezési lap alapján kiállított átutalásos számlát emailben küldjük. Amennyiben a nevezési díj nem érkezik be október 2-ig, a pályamunka nem kerül elbírálásra.

A versenyre csak olyan cégektől és jogi személyektől van módunkban nevezést elfogadni, amelyeknek a nevezés beérkezésének napján nem áll fent semmilyen tartozásuk a Professional Publishing Hungary Kiadó Kft-vel szemben.

Nevezési határidő: 2017. szeptember 8., 18.00

Nevező adatai

Nevezés adatai

Rövid cégnév, amely a kommunikációs anyagokon szerepelni fog

Kampány ismertetése

A megbízó bemutatása, a piaci helyzet, a kampányt szükségessé tévő probléma vagy lehetőség és a feladat rövid ismertetése. Ismertesse a projekt céljait, célszámait és a siker kritériumait. A cél az, hogy a zsűri megismerje a körülményeket, amelyben a pályázónak dolgoznia kellett. A feltüntetett adatok forrását minden esetben jelölni kell! Maximum 1000 leütés
Ismertesse a projekt kommunikációs stratégiáját és megvalósítását lépésről lépésre, és hogy az egyes elemek hol, mikor és mennyi ideig futottak; emelje ki a legfontosabb állomásokat, és jelezze, hogy ha valamelyik stádiumban változtattak az eredeti terven, vázolva a változás okait és mikéntjét. Maximum 2000 leütés
Maximum 1000 leütés

Nyilatkozat: A nevezési feltételeket elfogadom és nevezésemhez kapcsolódóan az alábbi nyilatkozatokat teszem:

Alulírott nyilatkozom, hogy az általam készített és beadott pályamű más személy/cég szerzői (illetőleg szellemi alkotáshoz fűződő) jogát nem sérti. Nyilatkozom, hogy a pályamű elkészítéséhez esetlegesen felhasznált idegen alkotás jogosultjától a felhasználáshoz szükséges hozzájárulást megszereztem.

Alulírott kijelentem és szavatolom, hogy az általam készített és beadott pályamű harmadik személy, vagy szervezet személyhez fűződő jogait (jó hírnevét, képmását, hangfelvételhez fűződő jogát), vagy más személy/szervezet védjegyét, szabadalmát, ipari/üzleti titkát nem sérti és más személynek nincs olyan joga, amely a pályamű benyújtását, közzétételét korlátozná, vagy kizárná. Kijelentem és szavatolom továbbá, hogy a pályamű nem sérti a gazdasági reklámtevékenység alapvető szabályairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény, fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény, valamint a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény és a vonatkozó egyéb jogszabályok előírásait.

Hozzájárulok, hogy a beadott pályaművet a Kreatív B2B Award versenyhez kapcsolódó rendezvényeken bemutassák.

Hozzájárulok, hogy a Professional Publishing Hungary Kft. a pályaműről készült dokumentációt, leírást, illetőleg - ahol ez indokolt - magát a pályaművet, a nyomtatott, illetve elektronikus médiában a nyilvánosság tájékoztatása céljából közzétegye.

Elfogadom, hogy az általam beadott pályamű és adathordozó a verseny után a PPH archívumában marad.

A beadott pályaműre minden további jogot, mint szerző fenntartok.