nevezés

meghosszabbított NEVEZÉSI határidő: szeptember 14.

Nevezési feltételek

Nevezhető bármely olyan kommunikációs kampány vagy megoldás, amely 2017. június 1. és a nevezési határidő lejárta előtt futott részben vagy teljes egészében Magyarországon.

A pályázó garantálja, hogy a megadott információk tényleges és valós adatokat tartalmaznak.

A Kreatív B2B Award 2018 díjainak kihirdetése a megadott adatok (pályázó, társpályázó, megbízó) alapján történnek.


Nevezési díj

24 900 Ft + áfa / nevezés (bruttó 31 623 Ft)

Kedvezményes nevezési díj: 19 900 Ft + áfa / nevezés (bruttó 25 273 Ft) a Hot Topic Award: GDPR bevezetésének kommunikálása a B2B ügyfelek megtartása céljából c. kiemelt kategóriában


A nevezési lap alapján kiállított átutalásos számlát emailben küldjük. Amennyiben a nevezési díj nem érkezik be október 8-ig, a pályamunka nem kerül elbírálásra.
A versenyre való regisztráció a nevezési díj elfogadásának, megrendelésnek minősül és fizetési kötelezettséget von maga után.

A versenyre csak olyan cégektől és jogi személyektől van módunkban nevezést elfogadni, amelyeknek a nevezés beérkezésének napján nem áll fent semmilyen tartozásuk a Professional Publishing Hungary Kiadó Kft-vel szemben.​ 


Nevező adatai

Nevezés adatai

Rövid cégnév, amely a kommunikációs anyagokon szerepelni fog (pl. helyezés elérésének esetében az oklevélen)
%
Kérjük, ide a pályázó ügynökség százalékát írja (a fennmaradó rész pedig a társpályázónak jár)

Kampány ismertetése

A megbízó bemutatása, a piaci helyzet, a kampányt szükségessé tévő probléma vagy lehetőség és a feladat rövid ismertetése. Ismertesse a projekt céljait, célszámait és a siker kritériumait. A cél az, hogy a zsűri megismerje a körülményeket, amelyben a pályázónak dolgoznia kellett. A feltüntetett adatok forrását minden esetben jelölni kell! (Maximum 500 leütés)
Maximum 500 karakter
Ismertesse a projekt kommunikációs stratégiáját és megvalósítását lépésről lépésre, és hogy az egyes elemek hol, mikor és mennyi ideig futottak; emelje ki a legfontosabb állomásokat, és jelezze, hogy ha valamelyik stádiumban változtattak az eredeti terven, vázolva a változás okait és mikéntjét. (Max. 2000 leütés)
Maximum 1000 leütés

Nyilatkozat: A nevezési feltételeket elfogadom és nevezésemhez kapcsolódóan az alábbi nyilatkozatokat teszem:

Alulírott nyilatkozom, hogy az általam készített és beadott pályamű más személy/cég szerzői (illetőleg szellemi alkotáshoz fűződő) jogát nem sérti. Nyilatkozom, hogy a pályamű elkészítéséhez esetlegesen felhasznált idegen alkotás jogosultjától a felhasználáshoz szükséges hozzájárulást megszereztem.

Alulírott kijelentem és szavatolom, hogy az általam készített és beadott pályamű harmadik személy, vagy szervezet személyhez fűződő jogait (jóhírnevét, képmását, hangfelvételhez fűződő jogát), vagy más személy/szervezet védjegyét, szabadalmát, ipari/üzleti titkát nem sérti és más személynek nincs olyan joga, amely a pályamű benyújtását, közzétételét korlátozná, vagy kizárná. Kijelentem és szavatolom továbbá, hogy a pályamű nem sérti a gazdasági reklámtevékenység alapvető szabályairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény, a fogyasztóvédelmről szóló 1997. évi CLV. törvény, fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény, valamint a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény és a vonatkozó egyéb jogszabályok előírásait.

Hozzájárulok, hogy a beadott pályaművet a Kreatív B2B Award versenyhez kapcsolódó rendezvényeken bemutassák.

Hozzájárulok, hogy a Professional Publishing Hungary Kft. a pályaműről készült dokumentációt, leírást, illetőleg - ahol ez indokolt - magát a pályaművet, a nyomtatott, illetve elektronikus médiában a nyilvánosság tájékoztatása céljából közzétegye.

Elfogadom, hogy az általam beadott pályamű és adathordozó a verseny után a PPH archívumában marad.

A beadott pályaműre minden további jogot, mint szerző fenntartok.

A jelentkezéssel (szerződés) Megrendelő hozzájárul képviselői és kapcsolattartói személyes adatainak kezeléséhez a szerződés teljesítése és üzleti kapcsolattartás céljából. Hozzájárul továbbá hogy számára a Vállakozó hírleveleket küldjön. Megrendelő kijelenti, hogy Vállalkozó adatkezelési tájékoztatóját megismerte és kifejezetten elfogadja